new1 new2 new3 new5 new6
58°
14°
°F | °C
Showers
Humidity: 69%
Sat
Rain
53 | 62
11 | 16
Sun
Showers
51 | 55
10 | 12
Saturday, October 21, 2017
Text Size
பால்குடிக்கும் தன்மகவைத் தாய் மறப்பாளோ? கருத்தாங்கினவள் தன் பிள்ளைமீது இரக்கம் காட்டாதிருப்பாளோ? இவர்கள் மறந்திடினும், நான் உன்னை மறக்கவே மாட்டேன். எசாயா: 49:15

நானே ஆண்டவர், வேறு எவரும் இல்லை

ஆண்டின்பொதுக்காலம் 29 ஆம்வாரத்தில்பயணம்செய்வதற்குபுதுவாழ்வுகொடுத்தஅன்பும்கருணையும்இரக்கமும்பேரன்பும்கொண்டநம்  இறைவனுக்குநன்றிகூறுவோம். நமதுஆண்டவர்மாட்சிமிக்கவர், பெரிதும்போற்றத்தக்கவர், தெய்வங்கள்அனைத்திறகும்மேலாகஅஞ்சுதற்குஉரியவர்அவரே,என்றுபதிலுரைப்பாடல்வழியாகஇறைவனின்ஆற்றலையும்வல்லமையைப்பற்றியும்காண்கின்றோம். இன்றையமுதல்வாசகத்தில்இறைவாக்கினர்எசாயாநூலில்கூறுவது, நானேஆண்டவர், வேறுஎவருமில்லைஎன்றஇறைவார்த்தைஎன்உள்ளத்தைமிகவும்ஆழமாகத்தொட்டது.  "நானேஆண்டவர், வேறுஎவருமில்லை " என்றுமூன்றுமுறைக் காணப்படுகின்றது.  மற்றும் ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கருத்து. இணைச்சட்டம்நூல் 4-5 அதிகாரங்களைநிதானமாகவாசித்தால்வேறுத்தெய்வம்நம்மிடையேஇருக்ககூடாதுஎன்பதை, இறைவாக்கினர்மோசேவழியாகஇறைவன் இஸ்ரயேல்  மக்களிடம்கூறுவதைக்காணலாம். புதியஇஸ்ரயேல்மக்கள்என்றுஅன்பாகஅழைக்கும்நம்அனைவருக்கும்இறைவன்தரும்மிகப் பெரியகொடையாகும்.

உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவர் அழிக்கும் நெருப்புப் போன்றவர், அவர் வேற்றுத் தெய்வ வழிபாட்டடைச் சகிக்காத இறைவன் என்றும், ஆண்டவரே கடவுள், அவரைத்தவிர வேறு எவரும் இலர், என நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் படியாகவும்.

மேலே விண்ணிலும் கீழே மண்ணிலும் ஆண்டவரே கடவுள், அவரைத் தவிர வேறு எவரும் இலர் ‘என்று அறிந்து, உங்கள் உள்ளத்தில் இருத்துங்கள்.

உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நானே அடிமைத்தள வீடாகிய எகிப்து நாட்டிலிருந்து உன்னைப் புறப்படச் செய்தவர் நானே. என்னைத் தவிர வேறு கடவுள் எனக்கு இருத்தல் ஆகாது. மேலே விண்ணுலகிலும் , மண்ணுலகின் கீழுள்ள நீர்த்திரளிலும் உள்ள எந்த உருவத்திலேனும் உனக்கென  நீ சிலையைச் செய்யாதே. நீ அவைகளை வழிபடவோ அவற்றுக்குப் பணிவிடை புரியவோ வேண்டாம். ஏனெனில் நானே உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர், வேற்றுத் தெய்வ வழிபாட்டைச் சகிக்காத இறைவன். இந்த வாரத்தில் இக்கருத்தை மனதில்ஏற்று தியானிப்போம். இறைமகன் இயேசு தந்தையாம் இறைவனின் உண்மையான தோற்றத்தை மன்னிக்கும் இறைவனாகவும், அன்பு செய்யும் இறைவனாகவும், சிலுவை மரணத்தின் வழியாகவும், அவருடைய உயிர்ப்பின் வழியாகவும், நம்மோடு என்றும் வாழுகின்ற இறைவனாகவும் இருக்கின்றார் என்பதையும், அவருடைய செயல்களின் மூலமாகவும் வார்த்தையின் வழியாகவும் இறைவல்லமையோடு சாட்சியாக வாழ்ந்து காட்டியவரும் படிப்பித்தவரும் ஆவார். இன்று நாம் வணங்குகின்ற இறைவன் யார்? நாம் வணங்கும் இறைவன் வாழுகின்ற இறைவன் என்று விசுவசிக்கின்றோமா? வேற்றுத் தெய்வங்களை நம்மை நாமே அறியாமல் வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். ஏன்  நம்மை நாமே ஆய்வு செய்து பார்க்ககூடாது? சிந்தித்து செயல்படுவோம்.

இன்று நானும் நீங்களும் உண்மையிலும் ஆவியிலும் வழிபடுகின்ற இறைவன் யார்?  நானே ஆண்டவர், வேறு எவரும் இல்லை என்றவரை முழுமனதுடன் ஆராதிக்கின்றேரமா?  அன்று இஸ்ரயேல் மக்களிடம் இறைவன் விரும்பியதை இன்று நம்மிடமும் விரும்புகின்றார்.  இறைவனுடைய விருப்பம் நாம் அவருக்கு செவி கொடுக்கவும், அவரை முழு இதயத்தோடும், முழு உள்ளத்தோடும், முழு ஆற்றலோடும் அன்பு செய்யவும். அவருடைய கட்டளைகளையும், வார்த்தைகளையும் நமது உள்ளத்தில் இருத்தவும். நாம் போகும் போதும், வரும்போதும், வழிப்பயணத்தின் போதும், படுக்கும்போதம், எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றி தியானிக்கவும் பேசவும், வாழ்க்கைக்கு அடையாளமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற இறைவனுக்கு என்ன கைமாறு செய்கின்றோம்.

உலகத்திற்கும் இறைவனுக்கும் வேறுபாடுகள் உண்டு என்பதை நாம் அனைவரும் நன்றாக அறிந்திருக்கின்ற உண்மை. இந்த உண்மையை எவ்வாறு நடைமுறையில் பயன் படுத்துவது என்பதை நற்செய்தி வாசகத்தின் வழியாக  இறைமகன் இயேசு நிறைந்த ஞானத்தோடும் வல்லமையோடும் பதில் தருவதைக் காண்கின்றோம். சீசருக்கு உரியவற்றை சீசருக்கும் கடவுளுக்கு உரியவற்றைக் கடவுளுக்கும் கொடுங்கள் என்று கூறுகின்றார்.  இன்றுநாம் அனைவரும் பலவகையான உலக சுகங்களுக்கு முதலிடம் கொடுத்து அவைகளின் பின்னால் நேரத்தையும் பணத்தையும் செலவழித்துக் கொண்டு மனஅமைதியில்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம்.  அனுதின வாழ்விற்கு பணம் மிகவும் அவசியம். பணம் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பது உண்மை. அவற்றை தகுந்த முறையில் சம்பாதித்து, சரியான முறையில் பயன்படுத்துவது மற்றும் போதாது. இறைவனுக்கும் முதலிடம் தர வேண்டுமென்று விரும்புகின்றார்.  இறைவனுக்கென்று படைத்த மனிதனுக்கு,  இன்று  அவரை வழிபடுவதற்கும், அவருடைய வார்த்தையை அறிந்து கொள்வதற்கும், திருப்பலிகளில் பங்கு பெறுவதற்கும் சமயமில்லை.  பெரியவர்கள் முதல் இளைய தலைமுறை, சிறியவர்கள் வரை,   இறைவனில் அமைதி பெறாமல், போதை பொருள், குடி, கணனி, சமூக ஊடங்கள், தொலை, கை பேசி, தொலைக்காட்சியில் தொடர் நாடகங்கள் போன்ற பல்வேறு ஊடகங்களுக்கு அடிமையாகி மேலும் பல்வேறுவகையான தீய சக்திகளுக்கு அடிமையாகி அவைகள்தான் நமக்கு இன்பமும் மகிழ்ச்சியும் தருகின்ற இறைவன் என்று  நம்பி தனது வாழ்வை அழித்துக் கொண்டு உள்ளதை கண்கூடாகப் பார்கின்றோம்தானே. இறைமகன் இயேசு தம் சீடர்களிடம் கூறுவது, மனிதர் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயமாக்கிக்கொண்டாலும் தம் வாழ்வையே இழப்பாரெனில் அவருக்குக் கிடைக்கும் பயன் என்ன? அவர் தம் வாழ்வுக்கு ஈடாக எதைக் கொடுப்பார்? (மத்தேயு16:26)

காலம் நெருங்கிவிட்டது ஆண்டவருடைய வருகையை எதிர் கொள்ள விழிப்பாய் இருப்போம்.  நமது விண்ணகத் தந்தை நிறைவுள்ளவராய் இருப்பது போல் நாமும் அவரைப்போல் இறைஞானத்திலும் வல்லமையிலும் நிறைவாயிருந்து, வாழ்வில் நாம் உறுதியாக பற்று வைத்து வழிபடுகின்ற அனைத்து வேறுத் தெய்வங்களை ஆய்ந்து அறிந்து வேரோடு களைந்துவிட்டு வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் உண்மையான இறைவனுக்கு உரியவற்றை மகிழ்ச்சியுடன் கொடுப்போம்.

காலம் வருகிறது, ஏன், வந்தேவிட்டது! அப்போது உண்மையாய் வழிபடுவோர் தந்தையை அவரது உண்மை இயல்புக்கேற்ப உள்ளத்தில் வழிபடுவர். கடவுள் உருவமற்றவர். அவரை வழிபடுவோர் அவரது உண்மை இயலபுக்கு ஏற்ப உள்ளத்தில்தான் வழிபடவேண்டும். யோவான் 4:23

உங்கள் தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவு செய்வார்

இன்று ஆண்டின் பொதுக்காலம் 28 ஆம் வாரத்தில் பயணிக்கின்றோம். இன்றைய இறைவாசகங்கள் விருந்து உபசரிப்பைப்பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது. என்னுடைய எதிரிகளின் கண் முன்னே எக்கொரு விருந்தினை ஏற்பாடு செய்கின்றீர், என்தலையில் நறுமணத் தைலம் பூசுகின்றீர், எனது பாத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது, மேலும் ஆண்டவர் என் ஆயர் எனக்கேதும் குறையில்லை. பசும்புல் வெளிமீது எனை அவர் இளைப்பறச் செய்வார், அமைதியான நீர்நிலைகளுக்கு எனை அழைத்துச செல்வார். அவர் எனக்குப் புத்துயர் அளிப்பார் என்று பதிலுரைப்பாடலில் காண்கின்றோம். மேலைநாடுகளில் வாழும் நமக்கு உணவுக்குப் பஞ்சமில்லை, பணத்திற்கும் பஞ்சமில்லை, வேலைக்குச் செல்லாவிட்டாலும், உண்ண உணவும், உறங்குவதற்கு இடமும் உண்டு. இறைவன் நல்கும் நன்மைகள் ஏராளம். இறைவனின் அன்புக் கரம் நம்மை விட்டு ஒருபோதும் அகலாது என்பதை ஒவ்வொரு நொடிப் பொழுதிலும் நாம் உணர்ந்து நன்றி கூறவேண்டும்.  மேலும் நம்முடைய கடின உழைப்பாலும் இன்பமாய் வாழமுடிகின்றது. நமது அனைத்துக் கொண்டாடங்களில், பண்டிகைகளில் செலவிடும் பணம், பொருட்கள், நன்கொடைகள் அனைத்தும் நம்முடைய சொந்த உழைப்பினால் சேர்க்கப்பட்டாலும் அவற்றிற்கு வழி அமைத்து தருவது எல்லாம் வல்ல இறைவன்தான் என்பதை நம்பிக்கையுடன் விசுவசிக்க வேண்டும். அவருடைய அன்புப் பிள்ளைகள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பற்கு வழிமுறைகளை அவரே நடுவராக இருந்து எல்லாச் சூழ்நலையிலும் உதவுகின்றார் எனவே நாம் அனைவரும் இறைவனுக்கு முழுமனதுடன் நன்றி சொல்லக் கடமைபட்டுள்ளோம். இன்று உலகில் எத்தனையோ மக்கள் உண்ண உணவின்றி தவிக்கின்ற நிலையைக் காண்கின்றோம். சிறு குழந்தைகள் குப்பைத் தொட்டிகளில் கிடக்கும் உணவை உண்பதைக் பார்த்திருக்கின்றோம். அகதி மூகாம்களில் உண்ண உணவின்றி தவிக்கின்றார்கள். அண்மையில் நடபெற்ற சூறாவளி தாக்கத்தினால் அனைத்தும் இழந்து உண்ண உணவின்றி தவிக்கின்றார்கள். அவர்களை சமூக ஊடகங்களின் வழியாக காணும்போது கண்ணீர்த் துளிகள் வருகின்றது இல்லையா? ஏன் இப்படிபட்ட துன்பங்கள்? அகதிகள் உணவுக்காக வரிசையில் தட்டை ஏந்திக் கொண்டு நிற்கும் காட்சிகள் நமது உள்ளத்தை தொடுகின்றதுதானே? இவர்கள் இப்படி தவிக்கின்ற வேளையில் இறைவனின் நமக்கு அருளும் பாதுகாப்பும் அவருடைய பேரன்பும் எவ்வளவு பெரிது என்று சற்று சிந்திப்போம்.

இறைவாக்கினர் எசாயாவின் வார்த்தைகளை ஆழமாக சிந்திப்போம். இவரே நம் கடவுள், இவருக்கென்றே நாம் காத்திருந்தோம், இவர் நம்மை விடுவிப்பார், இவரே ஆண்டவர், இவருக்காகவே நாம் காத்திருந்தோம், இவர் தரும் மீட்பில் நாம் மகிழ்நது அக்களிப்போம் "ஆண்டவரின் ஆற்றல் இம்மலையில் தங்கியிருக்கும் என்று. அவசர உலகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நம் அனைவருக்கும் ஆண்டவர் யார்? அவருக்காக நாம் காத்திருக்கின்றோமா? ஆண்டவரிடம் தான் விடுதலை உண்டு என்று நம்புகின்றோமா? இவரே என் கடவுள் என்று நம்மால் சொல்ல முடியமா? ஆபிரகாம், மோசே, யாக்கோபு மற்றும் இறைவாக்கினர்கள் அனைவரும் அனுபவித்து உணர்ந்ததுபோல்  அவரை சுவைத்திருக்கின்றோமா? இறைவார்த்தை வாசிப்பதிலும், நற்கருணை ஆராதனையிலும், திருப்பலியில் பங்குபெற்றும்,  செப உறவிலும், அவரைக் கண்டுகொள்ள முடியும் என்பது உண்மை.

இறைவன் நம்மை ஒவ்வொரு நிமிடமும் அழைக்கின்றார். அவரது அழைப்பை எவ்வாறு ஏற்றுக் கொள்கின்றோம்?  திருத்தூதர் மத்தேயு நற்செய்தியில் அரசர் ஒருவர் திருமணம் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களைக்பற்றி கூறுகின்றது. அழைக்கப்பட்டவர்கள் அவருடைய அழைப்பை பொருட்படுத்தாமல் தங்களுடைய அனுதின வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். அவருடைய அழைப்பை மறுத்து தகுதியற்றுப் போகின்றார்கள். ஆனால் அவர் சாலையோரங்களில் கண்டவர்களையும், வழியோரத்தில் கண்ட நல்லோர் தீயோர் அனைவரையும் அழைத்து வரச் சொல்லி திருமணம் விருந்தில் பங்குபெற அனுமதிக்கின்றார் . இன்று நானும் நீங்களும் எந்த குழுவில் இருக்கின்றோம் என்று நம்மை நாமே ஆய்வு செய்வோம். என் இறைவனை முழுமனத்துடன் அன்பு செய்கின்றேனா?  எனக்கு வேற்றுத் தெய்வம் ஏதும் உண்டா?  கடந்து வந்த நாட்களில் இறைவாக்கினர் யோனா நூலின் வாசகங்கள் வழியாகவும், இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலின் வாசகங்கள் வழியாகவும் கொடுக்கின்ற அறிவுரைகள் மனம்மாறவேண்டும் என்றும், ஆண்டவருடைய நாள் அன்மையில் உள்ளது என்றும் நம்மை விழிப்பாய் இருக்க வேண்டுமென்று எச்சரிக்கின்றார்.  அதற்கான அடையாளங்கள் உலகில் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. இறைவனுடைய அருள்பிரசன்னத்தை உணர்வதற்கும், திவ்ய நற்கருணை விருந்தில் பங்குபெறுவதற்கும் நேரம் காணாமல், உலகக் காரியங்களில் பங்குபெறுவதற்கு முதலிடம் கொடுத்து வாழ்க்கையை ஓட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம். நமது தாய் நாட்டில் வாழும்போது ஞாயிறு திருப்பலி, செபவழிபாடு மற்றும் ஆன்மீக காரியங்களுக்கு முதலிடம் கொடுத்து அவற்றில் பங்குபெற தவறியதில்லை. ஆனால் மேலைநாடுகளில் வாழும் நாம் கொண்டாட்டங்களுக்கும்,  ஆடம்பர விழாக்களுக்கும், வேலைகளுக்கும் முதலிடம் கொடுத்து, அருளின் வாழ்வை இழந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அவசியமான ஒன்றை மட்டும் மறந்து வாழ்கின்றோம். இன்று இறைமகன் இயேசு என்ன கூறுகின்றார் என்று கவணிப்போம்,  "மனிதர் உலக முழுவதையும் ஆதயமாக்கிக் கொண்டாலும் தம் வாழ்வையே இழப்பாரெனில் அவருக்குக் கிடைக்கும் பயன் என்ன? எனவே திருத்தூதர் பவுல் கூறுவது போல் எனக்கு வறுமையிலும் வாழத் தெரியும், வயிறார உண்ணவோ, பட்டனி கிடக்கவோ, நிறைவே குறைவே எதிலும் எந்தச் சூழலிலும் வாழப் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறேன்.  எனக்கு வலுவூட்டுகிறவரின் துணைகொண்டு எதையும் செய்ய எனக்க ஆற்றல் உண்டு என்று கூறிய பவுலடிகளாரின் வார்த்தையை நமது உள்ளத்தில் ஏற்று தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவராக இருக்க முயற்சி எடுப்போம். ஆகவே அனைத்திற்கும் மெலாக அவரது ஆட்சியையும் அவருக்கு ஏற்புடையவற்றையும்  நாடுங்கள். அப்போது இவையனைத்தும் உங்களுக்குச் சேர்ந்து கொடுக்கப்படும் என்று மொழிந்த இறைவனின் அழைப்பை மறுக்காமல் இறைவனின் திருமணம் விருந்தில், திருமண உடை அணிந்து அவற்றில் பங்குபெற நம்மை நாமே தயார் செய்வோம். தூய தந்தையே உமது அன்பு மக்களாகிய நாங்கள் உம்மைப்போல் நல்லவைகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய ஞான அருளைத் தந்தருளும்.

இதோ, நான் கதவு அருகில் நின்று தட்டிக் கொண்டிருக்கிறேன். யாராவது எனது குரலைக் கேட்டுக் கதவைத் திறந்தால், நான் உள்ளே சென்று அவர்களோடு உணவு அருந்துவேன். திருவெளிப்பாடு3:20 

அமைதியை அருளும் கடவுள் உங்களோடிருப்பார்

 இன்று  ஆண்டின் பொதுக்காலம் 27 ஆம் வாரம் ஞாயிறு. அமைதியை அருளும் கடவுள் உங்களோடு இருப்பார் என்ற மையக் கருத்து இறைவன் மேல் நாம் அனைவரும் கொண்டுள்ள ஓர் ஆழமான நம்பிக்கையையும் விசுவாசத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. பதிலுரைப்பாடல் 18 ஆம் இறைவசனத்தில் கூறுவது "இனி நாங்கள் உம்மைவிட்டு அகலமாட்டோம்; எமக்கு வாழ்வு அளித்தருளும் நாங்கள் உமது பெயரைத் தொழுவோம் "என்று. ஆம் இறைவனின் உறவு மனவலிமையும் அமைதியும் அளிக்கும். வாழுகின்ற இறைவனின் முன்பு அமைதியில் உரையாடும் போது இறைவனின் வெளிப்பாடும் ஆவியானவரின் வல்லமையும் இறங்கி வரும் என்பது உண்மை. இன்று திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்தில் கூறுகின்றார்  'எதைப்பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஆனால் நன்றியோடு கூடிய இறைவேண்டல், மன்றாட்டு ஆகிய அனைத்தின் வழியாகவும் கடவுளிடம் உங்கள் விண்ணப்பங்களைத் தெரிவியுங்கள். அப்பொழுது, அறிவெல்லாம் கடந்த இறை அமைதி கிறிஸ்து இயேசுவோடு  இணைந்துள்ள உங்கள் உள்ளத்தையும் மனத்தையும் பாதுகாக்கும்"என்றும். மற்றும் அமைதியை அருளும் இறைவன் நம்மோடு இருக்க வேண்டிய  வழிமுறைகளையும் இறைத்தன்மையையும் அவர் கற்றுத்தருகின்றார். அவை உண்மையானவை, கண்ணியமானவை, நேர்மையானவை, தூய்மையானவை விரும்பத்தக்கவை, பாராட்டுதற்குரியவை, நற்பண்புடையவை, போற்றுதற்குரியவை ஆகிய இறைப்பண்புகளை மனத்தில் இருத்தும் போது உண்மையில் அமைதியை அருளும் இறைவன் நம்மோடு இருப்பார் என்று ஆணித்தரமாக எடுத்துரைக்கின்றார். இன்று அமைதி சமாதானம் இல்லாத உலகத்திலும், சமுதாயத்திலும். குடும்பத்திலும், குழும்பத்திலும், இயற்கையிலும் வாழந்து அனுபவித்து, உணர்ந்து, எதிர் கொண்டு வாழும் அனைவர்க்கும், மேலும் நேர்மையும் , உண்மையும், இல்லாத மனித உள்ளங்கள் வாழ்கின்ற சமுதாயம், கொடூரம், பயங்கர வாதம், பஞ்சம், பட்டனி, பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து அகதிகளின் அழுகுரல்கள், அனைத்தையும் இழந்து தவிக்கும் மக்கள் அனைத்தையும் காணும் போது,  அமைதியை அருளும் இறைவன் உங்களோடிருப்பார் என்ற இறைவார்த்தை உண்மையாகுமா? இன்று மற்றவரிடம் இவ்வார்த்தையைக்  கூறினால் அவர்கள் நம்புவார்களா? இந்த வாரத்தில் என்னிடம் மூன்று தனிப்பட்ட நபரினால் கேட்கப் பட்ட கேள்வி, இறைவன் இருக்கின்றாரா? அவர்கள் மூன்று பேருக்கும் என்னுடைய பதில் ஆம் என்றுதான் இருந்தது. ஏனென்றால் நாம் விசுவசிக்கும் இறைவன் வாழுகின்ற இறைவன். நம்மை கண்ணின் மணியென காக்கின்றவர். அவருடைய சிறகுகளின் நிழலில் நம்மை மூடிக்கொள்கின்றவர். சாவின் இருள்சூழ் பள்ளத்தாக்கில் நாம் நடக்க நேர்ந்தாலும் நம்மோடு இருப்பவர் என்பதை பல வேளையில் நான் உணர்ந்திருக்கின்றேன். இறைஉறவும் மனிதஉறவும் நமக்கு மிகவும் தேவையானது. (திருப்பாடல் 24 :3-4 ) ஆண்டவரது மலையில் ஏறத் தகுதியள்ளவர் யார்? அவரது திருத்தலத்தில் நிற்கக் கூடியவர் யார்? கறைபடாத கைகளும் மாசற்ற மனமும் உடையவர்; பொய்த் தெய்வங்களை நோக்கித் தம் உள்ளத்தை உயர்த்தாதவர்: வஞ்சக நெஞ்சோடு ஆணையிட்டுக் கூறாதவர் என்று காண்கின்றோம். அமைதியை அருளும் இறைவனை முழுமையாக அனுபவிக்க வேண்டுமென்றால் கறைபடிந்த உள்ளங்களை தூய்மையாக்க வேண்டும். மேடு பள்ளம் நிறைந்த நம்முடைய வாழ்க்கையை சமதளமாக்க வேண்டும்.

Read more: ஆண்டின் பொதுக்காலம் 27 ஆம் வாரம் ஞாயிறு

அவர்களிடையே நான் இருக்கின்றேன்

இன்று பொதுக்காலம் 23 ஆம் வாரம். வாருங்கள் தாள்பணிந்து அவரைத் தொழுவோம், நம்மை உருவாக்கிய ஆண்டவர்முன் முழந்தாளிடுவோம். அவரே நம் கடவுள் நாமோ அவரது மேய்ச்சலின் மக்கள்; நாம் அவர் பேணிகாக்கும் ஆடுகள் என்று இன்றைய பதிலுரைப்பாடலில் தியாணிக்கின்றோம். நற்செய்தியில் உள்ள இறைவசனத்தையும் கருத்தில் கொள்வோம்  'உங்களுள் இருவர் மண்ணுலகில் தாங்கள் வேண்டும் எதைக் குறித்தும் மனமொத்திருந்தால் விண்ணுலகில் இருக்கும் என் தந்தை அதை அவர்களுக்கு அருள்வார். ஏனெனில் இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் என் பெயரின் பொருட்டு  எங்கே ஒன்றாகக் கூடியிருக்கின்றார்களோ அங்கே அவர்களிடையே நான் இருக்கின்றேன்". என்று கூறிய இறைமகன் இயேசுவின் வார்த்தை நம்முடைய குடும்ப செப உறவிலும், திருப்பலியின் போது இறைக்குலம் ஒன்று கூடலிலும், யாத்திரை ஒன்று கூடலிலும், இறைசமூகம் ஒருமனத்துடன் அவருடைய அருள்பிரசன்னத்தில் வழிபாட்டு சமயத்தில் ஒன்று கூடி இறைவனைப் போற்றிப் புகழும்போது அவர் நம்முடைய ஒவ்வொருவரின் உள்ளத்தில் பிரசன்னமாய் இருக்கின்றார் என்பது உண்மை அதோடு அவருடைய அருள் பிரசன்னத்தை உண்மையாக உணர்ந்திருக்க முடியும். பல சமயங்களில்  பலர் நம்மிடம் செபிக்கும் படியும், துன்ப நேரங்களின் போது நம்முடைய செப உதவியைக் கேட்டவர்களுக்கும். நான் உங்களுக்காக செபிக்கின்றேன் என்று சொல்லுகின்றோம். அவர்களுடைய செபவேண்டுதலை இறைவனிடம் சமர்ப்பிக்கும் போது இறைவன் நம்மோடு வாசம் செய்கின்றார்.  இறைசமூகத்தில் ஆவியானவரின் துணையுடன் இறைவார்த்தை வாசிக்கும்போது இறைவனுடைய அருள்பிரசன்னத்தை நம்மால் உணரமுடிகின்றது. ஆலயத்தில் ஒன்று கூடும்போதும், பாத்திமா, லூர்து, மற்றும் எத்தனையோ புனித தளங்களுக்கு யாத்திரைக்குச் சென்று ஆண்டவருடைய ஆசீரை பெற்று மனமகிழ்நதிருக்கின்றோம்.  அவருடைய வாக்குமாறா இம்மானுவேலாகிய அருள்பிரசன்னம் நம்மோடு என்றும் உண்டு என்பதை உணர்கின்றோம். இறைமகன் இயேசு கூறிய வார்த்தையை உண்மையில் நம்பி விசுவசிக்க வேண்டும். இன்று நாம் அனைவரும் சந்திக்கும் சோதனைகள், துன்பங்கள், சவால்கள், நெருக்கடி வேளையில், ஆபத்தை எதிர்கொள்ளும் நேரம் இறைவனுடைய துணையை பல சமயங்களில் உணர்ந்துள்ளோம். ஏனென்றால் இறைவனுடைய உறைவிடம் மக்களின் மத்தியில் உள்ளது. "இதோ கடவுளின் உறைவிடம் மனிதர் நடுவே உள்ளது. அவர் அவர்கள் நடுவே குடியிருப்பார். அவர்கள் அவருக்கு மக்களாய் இருப்பார்கள். கடவுள்தாமே அவர்களோடு இருப்பார். அவரே அவர்களுடைய கடவுளாய் இருப்பார்." என்று திருவெளிப்பாடு நூலில் காண்கின்றோம். எனவே நமது இறைவன் உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாதவர் என்பதை உணர்ந்து அவரிடம் நம்பிக்கை கொள்வோம்.

Read more: இன்று பொதுக்காலம் 23 ஆம் வாரம்

திருச்சபை நிகழ்வுகள்

All Saints' Day
(Wednesday, 01 November 2017, 11 days later)

All Souls' Day
(Thursday, 02 November 2017, 12 days later)

Advent Sunday
(Sunday, 03 December 2017, 43 days later)

Advent (second Sunday)
(Sunday, 10 December 2017, 50 days later)

இறையிரக்கத்தின் ஆண்டு